Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

Forum pomocy GG help

Zwiń

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz objaśnienie działania forum. Użyj poniższych linków lub wyszukiwarki, aby znaleźć dokładnie to, co Cię interesuje.

Regulamin

Regulamin Forum GG

14.11.2023 r.§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej korzystanie z internetowego Forum GG dostępnego na stronie internetowej: https://forum.gg.pl

 2. Usługa, o której mowa w Regulaminie, jest świadczona przez Fintecom S.A. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy pod nr. KRS 0001056179, NIP: 6692501424, REGON: 320877907 (dalej: Fintecom)

 3. Forum GG jest częścią serwisu GG.pl

 4. Korzystając z Forum GG, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 5. Dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczoną usługą są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.

 6. Usługa polega na umożliwieniu publikowania za pośrednictwem Forum opinii, komentarzy, pytań, informacji i innych treści, dotyczących Komunikatora GG, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 7. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik akceptuje warunki określone w Regulaminie i Polityce prywatności, oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Rejestracja na forum jest bezpłatna.

 8. Fintecom zastrzega sobie prawo moderowania Forum oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.

 9. Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z Forum w każdym czasie, co nie pozbawia Fintecom prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych rozpowszechnionych przez Użytkownika przed zaprzestaniem korzystania z Forum.

§ 2 REJESTRACJA

 1. Możliwość korzystania z zawartości Forum dyskusyjnego ma każdy Użytkownik Internetu.

 2. Korzystanie z zawartości Forum dyskusyjnego jest bezpłatne i nie jest uzależnione od zakupu innych produktów Fintecom, w tym od posiadania konta GG.

 3. Poprzez korzystanie z Forum dyskusyjnego rozumieć należy przeglądanie wątków z wypowiedziami innych Użytkowników, dodawanie własnych wypowiedzi, Rejestrację i Logowanie Użytkownika, korzystanie z wyszukiwarki.

 4. Dostęp do Forum, możliwość przeglądania wpisów mają wszyscy użytkownicy sieci Internet odwiedzający Forum, natomiast możliwość zamieszczania postów oraz komentarzy przysługuje Użytkownikom Zarejestrowanym.

 5. Fintecom umożliwia Użytkownikowi dokonanie Rejestracji. Rejestracja Użytkownika nie jest czynnością obowiązkową, jednak umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcji serwisu, w tym dodawanie komentarzy, tworzenie wątków itp.

 6. Fintecom umożliwia Użytkownikom Forum GG zgłoszenie naruszenia Regulaminu, w przypadku, gdy według Użytkownika dana wypowiedź narusza Regulamin.

 7. Zamieszczając na łamach Forum dyskusyjnego wypowiedzi w postaci tematów lub komentarzy, Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na ich publikowanie w mediach wydawanych przez Fintecom.

 8. W celu dokonania Rejestracji Użytkownika Forum, Użytkownik w formularzu Rejestracji podaje dane wymagane do rejestracji, potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Forum oraz Polityką Prywatności oraz klika w link aktywacyjny wysłany na adres mailowy podany przez Użytkownika.

§3 WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM GG

 1. Świadczenie Usługi wymaga dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

  1. dostęp do Internetu,

  2. urządzenie końcowe,

  3. zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo itp.).

 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wszelkich treści o charakterze bezprawnym oraz niezgodnych z Etyką w GG.

 4. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności niedozwolone jest:

  1. rozpowszechnianie treści naruszających lub zagrażających naruszeniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym innych użytkowników Forum);

  2. podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia)

  3. wzywanie do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;

  4. propagowanie przemocy i agresji;

  5. propagowanie alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;

  6. rozpowszechnianie treści reklamowych, promocyjnych jak również linków do innych stron www.;

  7. rozpowszechnianie materiałów naruszających w jakimkolwiek stopniu prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne prawa osób trzecich;

  8. naruszanie praw Fintecom;

  9. rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące;

  10. rozpowszechnianie treści naruszających zasady współżycia społecznego;

  11. rozpowszechnianie wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej;

  12. rozpowszechnianie spamu.

 5. Forum przeznaczone jest do rozpowszechniania treści głównie w języku polskim. Fintecom apeluje o używanie polskich liter przy tworzeniu komentarzy i wpisów, oraz do powstrzymywania się od stosowania wielkich liter bez powodu.

 6. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką komentowanego materiału.

 7. Publikowanie na Forum informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej zgody Fintecom jest zabronione.

 8. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 9. Te same treści (wypowiedzi) nie mogą być publikowane więcej niż raz i nie mogą być powtarzane w różnych miejscach Forum. Fintecom zachowuje prawo usuwania duplikatów i powtórzeń w dowolnym momencie.

 10. Forum przeznaczone jest do otwartej wymiany informacji, dostępnej publicznie dla wszystkich Użytkowników. Niedopuszczalne jest zadawanie za pośrednictwem Forum pytań lub zgłaszania problemów wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na indywidualny adres poczty elektronicznej lub za pomocą innego kanału porozumiewania się na odległość.

 11. Fintecom zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w celu wykonania prac modernizacyjnych lub przeglądów konserwacyjnych urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie informacji zawartych w serwisie.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu GG .

 2. Fintecom nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum.

 3. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Fintecom i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszających przepisy prawa lub zasady wynikające z Regulaminu.

 4. Fintecom zachowuje prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników za pośrednictwem Forum, ich moderacji, a także odmowy ich opublikowania lub dalszego rozpowszechniania.

 5. Fintecom zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych Użytkownika lub informacji podanych przez Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na Forum.

 6. Fintecom dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

 7. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Forum oraz przypadki naruszenia Regulaminu należy zgłaszać na adres email: bok@gg.pl

 8. Fintecom może zawiesić działalność Forum bez podania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec Fintecom.

 9. Fintecom zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania

 10. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest w sposób umożliwiający jej pobranie, przechowywanie i odtwarzanie.

Pracuję...
X