Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

Polityka prywatności

Zwiń

Polityka Prywatności

14.11.2023 r.


PREAMBUŁA

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), oraz Politykę Cookies, która określa informacje i zasady dotyczące zbierania i przetwarzania danych, w tym danych osobowych Użytkowników „Forum GG”, świadczonych przez Fintecom S.A. z siedzibą w Koszalinie.

I. Definicje:

 1. Fintecom / Administrator – Fintecom S.A. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy pod nr. KRS 0001056179, NIP: 6692501424, REGON: 320877907.

 2. Forum GG grupa dyskusyjna na stronie https://forum.gg.pl/, służąca wymianie informacji i poglądów dotyczących Komunikatora GG, przy użyciu przeglądarki internetowej.

 3. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach strony internetowej Forum GG.

 4. Użytkownik/Użytkownik Forum GG – osoba fizyczna zarejestrowana na Forum GG za pomocą internetowego formularza rejestracyjnego celem korzystania z Forum.

 5. Profil – konto Użytkownika Forum GG.

 6. Osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której nie dotyczy umowa, stosunek prawny czy też inna, skonkretyzowana przepisami relacja pomiędzy Użytkownikiem Forum a Fintecom.

 7. Polityka prywatności – niniejsza Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies.

 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

II. Podmiot zbierający dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika Forum jest Fintecom S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy pod nr. KRS: 0001056179, NIP: 6692501424, REGON: 320877907.

III. Dane kontaktowe

W sprawach związanych z Polityką Prywatności Użytkownik Forum może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Hanną Majchrowską: iod@gadu-gadu.pl.

IV. Zakres i cel przetwarzania danych

 1. Fintecom zapewnia transparentność w zakresie gromadzonych danych osobowych oraz sposobu ich wykorzystania. W tym celu Fintecom informuje o rodzaju i celu wykorzystania zbieranych danych osobowych.

 2. W celu świadczenia Usługi zdefiniowanej Regulaminem, oraz wykonywania niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem tej usługi, Fintecom przetwarza wprowadzone dane, w tym za zgodą Użytkownika, dane osobowe. Zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane do udzielania wsparcia technicznego i komunikacji z Użytkownikiem.

 3. Dane wprowadzane przez Użytkownika Forum, w tym za jego zgodą dane osobowe – są to dane dobrowolnie wprowadzane przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Użytkownika Forum.

 4. Dane osobowe Użytkownika Forum mogą być przetwarzane przez Fintecom w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);

  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)

RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);

  1. kontaktu e-mail w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  2. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  3. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  4. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  5. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 1. Podanie przez Użytkownika Forum danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać, następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

 2. Dane osobowe przetwarzane w celu świadczenia usługi Forum GG gromadzone są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz wprowadzane są w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika dobrowolnie podczas rejestracji.

 3. Dane osobowe wymagane do rejestracji w Profilu Użytkownika Forum GG:

  1. Nazwa Użytkownika (Nick),

  2. adres e-mail,

  3. data urodzenia.

 4. Usługa świadczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 16 rok życia. Użytkownik akceptując podczas rejestracji Konta Użytkownika, Regulamin Forum GG oraz Politykę Prywatności, potwierdza, że ma ukończone 16 lat.

 5. Za zgodność podanych danych osobowych odpowiada Użytkownik Forum GG.

 6. Dane dotyczące logowania – w celu logowania do Usługi wykorzystywane mogą być dane osobowe Użytkownika Forum w postaci adresu e-mail lub Nicku Użytkownika.

 7. Dane eksploatacyjne – Fintecom, prócz danych wymienionych powyżej, przetwarza inne, niewymagane przez Fintecom dane Użytkownika podane przez Użytkownika podczas rejestracji (markę i model telefonu, numer GG), oraz na podstawie zgody, o której mowa w pkt. 6 powyżej, przetwarza inne, niewymagane przez Fintecom dane wprowadzone przez Użytkownika (opisy, tagi, Nicki, avatar).

 8. W celu ochrony Użytkowników Forum GG i zapewnienia im bezpieczeństwa, Fintecom przetwarza również dane charakteryzujące sposób korzystania z usług przez Użytkownika tj. informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego Użytkownika Forum z systemem teleinformatycznym Fintecom w tym: informacje dotyczące komputera/telefonu (identyfikator urządzenia UID, wersja systemu operacyjnego), dane dotyczące logowania (tzw. logi systemowe) zawierające datę, czas wizyty, zakres każdorazowego skorzystania z usług i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie, dane dotyczące statystyk oglądalności stron i ruchu na nich, Installation_id, User-Agent.

 9. Dane dotyczące lokalizacji – Fintecom za zgodą Użytkownika przetwarza dane dotyczące przybliżonej lokalizacji urządzenia Użytkownika podczas korzystania z Forum GG.

 10. Kontakt z Fintecom – Komunikacja z Użytkownikiem Forum, może wymagać przekazania przez Użytkownika danych osobowych takich jak np. imienia, nazwiska, adresu e-mail. Dane osobowe i treść wiadomości wraz z datą i godziną korespondencji, które przekazywane są w związku z komunikacją z Użytkownikiem Forum, są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielania wsparcia technicznego, udzielania odpowiedzi na pytanie lub udzielania informacji.

 11. Fintecom może wykorzystywać gromadzone dane w celach innych, niż opisane powyżej, między innymi:

  1. do opracowywania nowych funkcjonalności w ramach świadczonych usług, jak również w celu ich doskonalenia,

  2. do tworzenia nowych usług,

  3. do ochrony praw Fintecom,

  4. jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Fintecom albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 12. Dane przetwarzane przez Fintecom, nie są poddawane profilowaniu.

 13. Usługi społeczeństwa informacyjnego – Administrator nie zbiera danych dzieci. Użytkownik powinien mieć ukończone 16 lat, aby samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego m.in. w celach marketingowych albo uzyskać w tym celu zgodę opiekuna prawnego (np. rodzica). W przypadku, gdy Użytkownik nie ma ukończonych 16 lat nie powinien korzystać z Forum. Administrator jest uprawniony podjąć rozsądne starania by zweryfikować czy użytkownik spełnia wymóg dotyczący wieku, o którym mowa powyżej, albo czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad Użytkownikiem mającym mniej niż 16 lat, wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

VII. Czas przetwarzania

 1. Dane Użytkownika Forum niezbędne do korzystania z Usługi, w tym dane osobowe, przetwarzane są przez okres świadczenia Usługi, do czasu wycofania zgody albo do czasu wyrażenia sprzeciwu, jednak nie dłużej niż 2 lata od dnia, w którym:

 1. Profil Użytkownika Forum został usunięty przez Użytkownika,

 2. Profil Użytkownika Forum został usunięty przez Fintecom z powodu naruszania przez Użytkownika Regulaminu usługi.

 1. Usunięcie Profilu Użytkownika Forum GG przez Użytkownika jest równoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług.

 2. Dane Użytkownika Forum GG, w tym dane osobowe, mogą być przetwarzane po ustaniu świadczenia usług w celu i zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jednak nie dłużej niż przez okres wskazany w pkt. 1 powyżej.

VIII. Udostępnianie danych przez Fintecom

 1. Przetwarzane przez Fintecom dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców:

  1. osoby upoważnione przez Fintecom – pracownicy i współpracownicy,

  2. podmioty, którym Fintecom zlecił czynności związane ze świadczeniem usług dla Użytkowników Usług, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,

 2. Przetwarzane przez Fintecom dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba, że:

  1. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa,

  2. przekazanie danych służy celom ochrony praw Fintecom lub rozstrzyganiu sporów;

  3. Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.

 3. Fintecom zastrzega, że dane osobowe Użytkownika Forum zostaną udostępnione osobom trzecim, przy pomocy, których Fintecom wykonuje określone funkcje, właściwe dla prowadzenia bieżącej działalności. Fintecom dokłada należytej staranności, aby osoby trzecie, którym udostępniane są dane osobowe, we wskazanym powyżej celu, traktowały przekazywane dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność uzyskania od Administratora tych danych.

 5. Dane osobowe Użytkowników Forum GG nie będą przekazywane do państw trzecich.

IX. Uprawnienia Użytkownika Forum GG w zakresie danych osobowych

Użytkownik ma prawo:

 1. Żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia do innego administratora danych oraz usunięcia ich w każdym czasie, bez podania przyczyny, o ile nie będzie to sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Żądania można zgłaszać na adres e-mail: iod@gadu-gadu.pl

 2. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fintecom lub partnerów Fintecom (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Sprzeciw można wnieść na adres e-mail: iod@gadu-gadu.pl. Wniesienie sprzeciwu wobec używania automatycznych systemów wywołujących (wyświetlania reklam) będzie wiązało się z zaprzestaniem świadczenia usług.

 3. Wycofać każdą ze zgód w dowolnym momencie, zgłaszając swoje żądanie na adres e-mail: iod@gadu-gadu.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celu świadczenia usług będzie wiązało się z zaprzestaniem świadczenia tych usług. Po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych w celu świadczenia usług, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane, (z zastrzeżeniem pkt. 3, działu VII). W celu wycofania tej zgody Użytkownik może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub samodzielnie usunąć Profil korzystając z odpowiedniej funkcji w ustawieniach Konta.

 5. Wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Fintecom.

Realizacja przez Fintecom praw, o których mowa powyżej, zależy od tego, czy osoba występująca z żądaniem, zostanie przez pozytywnie zidentyfikowana. Ma to na celu uzyskanie pewności, że żądanie zostało zgłoszone przez osobę uprawnioną.

X. Bezpieczeństwo danych osobowych

Fintecom stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Fintecom danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Fintecom dostęp do danych osobowych Użytkownika mają jedynie osoby upoważnione przez Fintecom, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych. Użytkownik powinien dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

XI. Polityka Cookies

 1. Podczas pierwszego wejścia na Stronę internetową, Użytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody na Politykę Cookies. Jeżeli Użytkownik nie chce takiej zgody wyrazić – to powinien opuść Stronę. Zawsze też, Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w przeglądarce Użytkownika znajdują się niezbędne informacje.

 2. Fintecom stosuje pliki cookies, które umożliwiają podnoszenie, jakości usług świadczonych przez Fintecom, dzięki przechowywaniu preferencji Użytkownika Usług.

 3. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Pliki cookie stanowią łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego Fintecom do komputera Użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej.

 4. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości stron internetowych do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy stron korzystają z nich oraz jak się po nich poruszają.

 5. Fintecom stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookie:

  1. Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania.

  2. Cookie „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Fintecom stosuje:

  1. niezbędne” cookie tj. umożliwiające korzystanie z usług np. uwierzytelniające cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia,

  2. pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach świadczonych usług,

  3. wydajnościowe” cookie tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z usług,

  4. funkcjonalne” cookie tj. umożliwiające utrwalenie („zapamiętanie”) wybranych przez

Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,

  1. reklamowe” cookie tj. umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego preferencji i zainteresowań.

 1. Fintecom gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek.

 2. Warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez Użytkownika oraz nieusuwanie ich z dysku.

 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 4. Oprócz plików cookie, Fintecom używa również innych technologii służących do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania ze świadczonych usług, np. technologii Local Storage, która służy do przechowywania danych w wydzielonej części pamięci przeglądarki lub innych dodatkowych modułach rozszerzających możliwości funkcjonalne przeglądarki (tzw. wtyczkach). Co do zasady technologia Local Storage zbliżona jest w swoim działaniu i funkcji do plików cookie z tą wszakże różnicą, że w przeciwieństwie do plików cookie przechowywanie danych w Local Storage ma charakter długotrwały tzn. nie mają one określonego czasu ważności. Ponadto dane przechowywane w Local Storage nie są wysyłane z urządzenia końcowego do serwera w sposób automatyczny, tak jak to ma miejsce w przypadku plików cookie, lecz mogą być jedynie pobierane za pośrednictwem strony internetowej, przez którą zostały wcześniej zapisane.

 5. Wykorzystując narzędzia udostępniane w ramach każdej z dostępnych na rynku przeglądarek, można w każdym czasie z poziomu ustawień w zakresie prywatności, dokonać zmiany ustawień dotyczących zarówno plików cookie jak i innych technologii służących do przechowywania danych (w tym również technologii Local Storage), w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach poszczególnych przeglądarek i wtyczek, ewentualnie – w zależności od wykorzystanej technologii i narzędzia – informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania poszczególnych przeglądarek i wtyczek. Zmiana ustawień może jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z usług lub jej poszczególnych funkcjonalności.

 6. Logi serwera – Korzystanie ze Stron wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik i są zapisywane, i przechowywane są na serwerze. Logi służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

XII. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Rozwój technologii powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których Fintecom będzie informować z piętnastodniowym wyprzedzeniem

 2. Każdorazowa zmiana Polityki Prywatności wejdzie w życie:

  1. z upływem 15 (piętnastu) dni od dnia powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Fintecom, nie krótszym jednak niż 15 (piętnaście) dni. W przypadku braku zgody Użytkownika na zmianę, Użytkownik ten zobowiązany jest złożyć Fintecom stosowne oświadczenie, w tym poprzez system teleinformatyczny Fintecom, przed wejściem zmiany w życie i od tej daty zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Usługi.

  2. niezwłocznie z chwilą powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Fintecom, jeżeli zmiany dotyczą postanowień Polityki Prywatności, niemających wpływu na sytuację Użytkownika Usługi.Pracuję...
X